1. منصور قلعه نوی , ویژگیهای بتن فوق توانمند و رفتار ترک خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح , مهندسی سازه و ساخت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۲-۵۸
  2. منصور قلعه نوی , محمدرضا اصفهانی , بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی , اساس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۶-۱۸
  3. مجتبی قاسم زاده , منصور قلعه نوی , عبدالحمید بحرپیما , بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو , مهندسی سازه و ساخت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۴-۴۵
  4. علیرضا اسماعیلی , منصور قلعه نوی , اثر الیاف نخل خرما و آهک، به عنوان تثبیت کننده طبیعی، بر خصوصیات مکانیکی خشت (در شرایط محیطیِ با 35 درصد رطوبت) , مسکن و محیط روستا , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۳-۶۲
  5. محمود میری , منصور قلعه نوی , احمد علی گلوی , مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار , هفت خوان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۲-۲۵
  6. منصور قلعه نوی , محسن راشکی , مهدی رستمیان , عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی , هفت خوان , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۰-۱۷
  7. کامبیز نرماشیری , منصور قلعه نوی , مهدی اژدری مقدم , بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر , هفت خوان , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۱۴-۱۷
  8. منصور قلعه نوی , محسنعلی شایانفر , بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار , علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۱۴-۲۸